The Decent Company: moch

Bywyd boddhaol i foch, a bywyd boddhaol i’r ffermwr

Dychwelodd Martha i Gymru i fyw er mwyn chwilio am ffordd well o fyw, a llwyddo.

Yn 2013, dychwelodd Martha Roberts i Gymru i fyw gydag atgofion am ei phlentyndod i chwilio am ‘ Fywyd Da’; ac erbyn hyn mae ganddi 85 o foch bridiau prin ac mae’n gwerthu porc maes o’i chartref ger Gofilon.

“Yr atgofion cynharaf sydd gen i yw treulio dyddiau hapus ar fferm mam-gu a thad-cu. Roeddwn wedi cyrraedd croesffyrdd yn fy mywyd, ac yn gadael perthynas a chartref yn y Cotswolds a’r unig le oedd â chysylltiad imi oedd fan hyn.   Dyma benderfynu felly symud i dyddyn, tyfu llysiau a ffrwythau, cadw ieir, ac ychydig o foch i fynd i’r rhewgell efallai,” meddai Martha.

Tri mochyn oedd ganddi i gychwyn, ond ehangodd y fenter. Dechreuodd defnyddio Twitter ac roedd pobl yn dechrau gofyn lle’r oedd ei chig ar werth? Felly dyma gychwyn ei chwmni The Decent Company, a gwerthu blychau cig ar-lein.

“Trwy gyfryngau cymdeithasol, a Twitter yn bennaf y daw mwyafrif fy musnes. Nid dyna oedd gen i mewn golwg, ond mae diddordeb mawr mewn bwyd a ffynonellau bwyd cynaliadwy. Mae pobl yn hoffi rhyngweithio â’r cynhyrchydd a gofyn cwestiynau, ac maen nhw’n teimlo eu bod yn eich ’nabod, ac mae hynny’n rhoi hyder iddyn nhw brynu gennych,” yn ôl Martha. “Cadwyn gyflenwi fyr yw mantais hyn oll imi yn lle gwerthu’n uniongyrchol trwy gyfanwerthwr; mae’r cwsmer yn fy nhalu i, nid pobl ddienw yn y canol.”

Mae’r Decent Company yn cyflenwi rhai bwytai, gan gynnwys bwyty’r Academi Ffilm a Theledu Prydeinig yn Llundain, a chwpl o gyfanwerthwyr sydd hefyd yn gwerthu blychau cig. Ond mae mwyafrif gwerthiant Martha drwy’r post yn uniongyrchol.

Pwy sy’n prynu porc Martha felly? “Mae rhyw gamenw taw dim ond pobl ddosbarth canol sy’n prynu blychau cig gan gyflenwyr bach, ond nid dyna fy mhrofiad i o gwbl. Mae gen i amrediad o flychau er mwyn i bobl ar incwm amrywiol, sy’n poeni am ffynhonnell eu bwyd, eu prynu gennyf.”

Yn Rhaglan, ychydig filltiroedd i ffwrdd y mae moch Martha’n cael eu lladd, ac maent yn cael tu torri a’u pacio gan broseswr yn Symonds Yat, lle maen nhw’n “llenwi bylchau” mewn cadwyn gynhyrchu sefydledig, sydd â’r holl gymwysterau angenrheidiol o ran lles anifeiliaid a hylendid bwyd. “Fi sy’n prosesu archebion ac yn gofalu fod y cig iawn yn mynd i’r blychau iawn, i’w trosglwyddo i’r cwmni cludo neu i’w cyflenwi’n lleol,” meddai Martha, “Mae’n golygu mwy o ymdrech (o’i gymharu â gwerthu trwy gyfanwerthwr) ond mae cysylltiad pwysig gyda chwsmeriaid, ac ychydig mwy o elw hefyd.”

Felly, llwyddodd Martha i gael ‘Bywyd Da’ wrth symud nôl i gefn gwlad? “Os ydych yn barod i weithio oriau hir a chaled, mae yn Fywyd Da. Os taw’r bwriad yw llywyddu’r byd a byw bywyd cyfoethog, nid dyna sy’n digwydd go iawn.”

“Ond nid diwedd y gân yw’r geiniog. Roeddwn am gynhyrchu rhywbeth go iawn, a theimlo cysylltiad agos ag ef. Dyna’r achos balchder mwyaf imi. Wnes i herio fy hun a dysgu sgiliau newydd yn ganol oed, sydd yn beth da yn fy marn i. Ac mae’r moch yn anifeiliaid hynod ddiddorol, cymdeithasol, a chlyfar yn enwedig y Gloucester Old Spot sydd yn frîd prin ac yn gymeriadau a hanner.”

Os hoffech wybod mwy am foch Martha a’r blychau cig, ewch at y wefan.

Erthygl gan Tim Jones, As You See It Media

 

The Decent Company: moch

Cynhyrchydd
  • Cynnyrch a dyfir yn lleol
Cyfeiriad Clydach, Y Fenni, UK
Gwefan www.thedecentcompany.co.uk
Gallwch brynu neu fwyta ' r bwyd yma
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.