Gwahoddiad i drefi a rhanbarthau eraill

Ymunwch â ni!

URL Ein Bwyd Crug Hywel yw: our-food.org/crickhowell.

Y rheswm dros hyn yw oherwydd inni greu gwefan ffynhonnell-agored er mwyn i unrhyw dref neu ranbarth adeiladu eu gwefan Ein Bwyd yma – our-food.org/yourplace.

Felly, os mae’n swnio’n ddiddorol ichi, croeso ichi gysylltu â ni [LINK] a byddwn yn hapus i gael sgwrs gyda chi!

Dull o weithio “Ein Bwyd”

Y man cychwyn: mae adleoli marchnadoedd bwyd yn hanfodol er mwyn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd ar lefel fyd eang, ac i feithrin economi lleol cryfach a swyddi lleol ar draws y byd.

Nid prosiectau bach neis sydd gennym mewn golwg. Rydym am dreulio blynyddoedd, neu ddegawdau hyd yn oed yn ailadeiladu’r economi bwyd cyfan. Defnyddir y gair “ailadeiladu” oherwydd mae’r lleihad enfawr mewn bwyd ar gyfer pobl leol, allforio’r mwyafrif o’r bwyd a gynhyrchir yn yr ardal leol, a’r arfer o brynu bwyd o lefydd eraill trwy’r archfarchnadoedd, yn ffenomen gweddol ddiweddar, sydd wedi dinistrio’r economi bwyd lleol.

Ond mae’n anodd oherwydd mae popeth yn cychwyn o bwynt isel. Mae’r galw’n isel – mae bron pawb yn rhuthro i’r archfarchnad i brynu pethau y gellir eu tyfu’n lleol. Mae’r cyflenwad yn isel – mae’r archfarchnadoedd wedi arwain at ddiwedd busnes llwyth o gynhyrchwyr bwyd, ac wedi ffafrio cynhyrchu bwyd trwy systemau diwydiannol. Ac mae’r lefel sgiliau’n isel hefyd – mae pobl ifanc yn gadael ardaloedd gwledig i gael swyddi yn y ddinas.

Ein dull o weithio ni yw cychwyn y broses hir o wella’r tair agwedd hon, gan gychwyn trwy gynyddu’r galw trwy godi ymwybyddiaeth o’r hyn sydd eisoes yn bodoli yma, a thrwy adnabod bylchau i’w llenwi gan gynhyrchwyr presennol a rhai’r dyfodol. Yn ein barn ni, mae’n well creu gormod o alw na chreu cyflenwad rhy uchel ac achosi i fusnesau fynd i’r wal!

Hefyd, credwn ei fod yn hanfodol i fusnesau arwain y broses hon. Mae cefnogaeth awdurdodau lleol yn hollbwysig – mae ganddynt botensial i brynu llawer iawn o fwydydd lleol (e.e. ysgolion ac ysbytai) os maen nhw’n gallu cael trefn ar eu prosesau caffael. Ond wrth galon popeth mae busnesau’n gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud orau – ymateb i’r marchnadoedd ac ehangu – ac mae’n rhaid canolbwyntio ar hynny.

Bannau Brycheiniog

Yn ystod yr Hydref, byddwn yn teithio o gwmpas y Parc Cenedlaethol i drafod creu teulu safleoedd Ein Bwyd ar draws Bannau Brycheiniog gyda chymunedau eraill.

Mae economi bwyd lleol hyfyw yn fwy na threfi unigol. Bydd angen cynnwys holl ardal Bannau Brycheiniog a thu hwnt.

Cefnogi economi bwyd lleol ar draws Cymru

Hefyd, credwn fod angen cefnogi’r economi bwyd lleol ar draws Cymru gyfan. Nid yw hyn yn rhan o Strategaeth Bwyd a Diod gyfredol Cymru, er enghraifft. Pe byddai busnesau’n arwain y ffordd, gall llywodraeth leol a’r llywodraeth genedlaethol wneud LLAWER IAWN i hwyluso’r broses hon.

 

Swnio’n ddiddorol – os felly cysylltwch â ni [LINK] nawr!

Gweler hefyd:

Gwahoddiad i drigolion Crug Hywel: sut i ddefnyddio’r wefan hon

Ein cynllun: meithrin economi bwyd lleol newydd

Rydym yn ymateb i dri argyfwng: hinsawdd, rheolaeth leol, diboblogi

Sut gallwn ni yn nhref Crug Hywel ymateb i’r argyfwng yn yr hinsawdd trwy ein ffordd o fwyta

Ydy bwyd lleol yn fforddiadwy?

Pwy ydym ni

Ein Gweledigaeth (gwaith ar y gweill)

Dysgu sut i dyfu bwyd mewn ffordd gynaliadwy a gwneud arian

Helpu pobl ifanc gychwyn ym maes cynhyrchu bwyd

Helpu busnesau bwyd a diodydd lleol i dyfu

 

Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.