agrivillages-main

Tai fforddiadwy gyda thir i wneud bywoliaeth.

Mae angen brys i arfer dulliau ffermio mwy cynaliadwy ar draws y byd. Hefyd mae angen i’r diwydiant amaethyddol fod yn fwy hygyrch i’r genhedlaeth iau. Nod ein cysyniad o Agrivillages yw mynd i’r afael â’r ddau angen yma.

 

Cysyniad Agrivillage

Diben Agrivillages yw creu cymunedau deniadol newydd sy’n darparu tai fforddiadwy, uchel eu hansawdd, gyda gwaith defnyddiol a gwerth chweil. Byddan nhw’n cynhyrchu bwyd iachus, da ac yn gwneud y defnydd gorau o’r tir cyfagos, gan gynyddu cynhyrchiant a chynnal a chyfoethogi ffrwythlondeb y tir ar yr un pryd, a thrwy hynny annog bioamrywiaeth. Yr apêl o safbwynt cymdeithasol a masnachol yw sicrhau y bydd swyddogion cynllunio yn eu cymeradwyo fel ‘aneddiadau atgynhyrchiol’, sydd o fudd felly i dirfeddianwyr, buddsoddwyr a thrigolion y dyfodol fel ei gilydd.

 

Yn ogystal, uchelgais Agrivillages fydd:

 • Hwyluso datblygu tyddynnod a ffermydd teuluol; helpu cynnal ffermydd bach presennol a diogelu gwybodaeth amaethyddol draddodiadol
 • Sicrhau lefelau cynhyrchiant uchel trwy arallgyfeirio’r cynhyrchiant, cynyddu llafur a mabwysiadu systemau ffermio organig ac amaethecolegol
 • Creu cyfleoedd ar gyfer gwaith defnyddiol, boddhaol a gwerth chweil ar y tir i bobl ifanc

Diben Agrivillages yw bodloni’r amcanion hyn, yn ogystal ag anghenion trigolion a’r gymuned leol trwy:

 • Ddarparu hwb canolog i’r pentref sy’n cynnwys casgliad dwysedd uchel o dai a bythynnod effeithlon o safbwynt ynni, gwahanol eu maint a manylebau
 • Cyrraedd mas critigol hanfodol trwy gynnig yn y lle cyntaf, dim llai na 100 uned, gyda lle ar gael i adeiladu mwy o lety’n ddiweddarach
 • Darparu mynediad at o leiaf 200 erw o dir cyfagos amaethadwy. Bydd lleiniau gwahanol eu maint ar gael i drigolion y pentref i gynhyrchu amrediad eang o gnydau bwyd
 • Annog a chefnogi mentrau sy’n gysylltiedig â phrosesu a marchnata cynnyrch bwyd ar y tir cyfagos (e.e. siopau, bwytai, marchnad, llaethdy, popty, cigydd, lladd-dy, cyfleusterau treulio anaerobig ac ati)
 • Cynnig mynediad at ymchwil amaethyddol a chyngor technegol i hwyluso cydweithio wrth gyflawni prosiectau ymchwil ffermio graddfa fach ymarferol
 • Bod yn hunangynhaliol o safbwynt ynni, neu mor agos at hynny â phosib, trwy greu ynni adnewyddadwy ar y safle trwy osodiadau solar, gwynt a bionwy
 • Gosod systemau telegyfathrebu effeithlon i alluogi trigolion i weithio o gartref mewn ystod eang o alwedigaethau, gan osgoi’r angen i deithio. Darperir cysylltiadau cludiant cyhoeddus da i’r trefi marchnad agosaf
 • Lle bo’n briodol, cynnig bythynnod gwyliau, ystafelloedd a fflatiau i ddiwallu’r galw cynyddol ar gyfer gwyliau yn y DU, a thrwy hynny darparu ffrwd incwm arall ar gyfer trigolion.

Mae’r agrivillage cyntaf, a elwir “inHarmony”, yn cael ei gynllunio ar gyfer safle tir llwyd yn Millom, Cumbria – www.in-harmony.co.

agrivillage-image-2

 

Cyllid i ddatblygu Agrivillage

Bwriad CFT yw helpu hwyluso creu Agrivillages newydd trwy sefydlu’r ‘National Natural Capital Conservation Fund (NNCCF)’. Bydd y gronfa’n cynnig cyfle i fuddsoddwyr mawr megis cronfeydd pensiwn, ymddiriedolaethau buddsoddi, buddsoddwyr cymdeithasol ac eraill, i fuddsoddi yn ecwiti tir amaethyddol ac adeiladau hirhoedlog, uchel eu dyluniad, mewn Agrivillages a ddatblygir o’r newydd. Bydd buddsoddwyr NNCCF yn elwa o gynnydd hirdymor yn eu cyllid cyfalaf, ar y cyd â’r diogelwch sydd fel arfer yn gysylltiedig â’r categori buddsoddiad yma.

Bydd y pwyslais ar gynnydd hirdymor yn yr arian cyfalaf yn hytrach nag ar ddifidendau uchel ac ar fuddsoddiad mewn ecwiti yn hytrach na benthyciadau.

Os hoffech ddysgu mwy am Agrivillages, neu os hoffech siarad gydag aelod o’r tîm, croeso ichi ffonio 020 8191 7654 neu drwy’r manylion cyswllt isod.

agrivillage-image-3

 

Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.