about-our-food-1

 

Ein Gwefan

Yn aml tybir fod cynhyrchu bwyd ar raddfa fach yn rhywbeth i’w wneud gan ffermwyr hamdden, ideolegol ac ymgynhaliol, ond mae hynny’n newid. Mae technegau cynhyrchu â llaw sy’n golygu cynhyrchu 10 gwaith mwy o fwyd fesul erw na ffermio mecanyddol organig yn cael eu datblygu, er mwyn i’r ffermwr gwneud bywoliaeth dda’r un pryd. Mae’r wefan hon yn cynnwys straeon llawn ysbrydoliaeth a thechnegau ymarferol gan fentrau ffermio bach, cyfoes er mwyn helpu llawer mwy o bobl i ymgysylltu â darparu bwyd llawn maeth yn eu cymunedau, tra ar yr un pryd mwynhau gwaith gwerth chweil gyda chyflog da. Diben y wefan hon yw ysbrydoli a chyfeirio pobl sydd â diddordeb, tuag at wireddu eu breuddwydion i ffermio ar raddfa fach mewn ffordd gynaliadwy.  Nid yw i fod yn gyfeirlyfr cynhwysfawr.” Ar hyn o bryd rydym wrthi’n creu ein gwefan, ac mae llawer mwy o gynnwys ar y ffordd!

 

Ein Sefydliad

Prosiect y Conservation Farming Trust (10823532) yw ‘Our Food’, cwmni bach dielw a sefydlwyd i hyrwyddo ffermio amaethecolegol yn y DU. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ym Mannau Brycheiniog ac yn Sir Fynwy yng Nghymru. Rydym yn byw mewn cyfnod anodd iawn – gyda marchnadoedd anwadal sy’n newid ar gyfer ein cynnyrch, diweithdra uchel, digwyddiadau hinsawdd mwy a mwy aml a dwys. Mae angen gweithredu ar frys er mwyn sicrhau bod yr economi ffermio yn parhau i ffynnu. Cyfarwyddwyr yr Ymddiriedolaeth yw James Skinner, Christopher Bielenberg a Stewart Wallis. Cyflogir Sue Holbrook a Duncan Fisher i gyflawni gwaith yr ymddiriedolaeth.

about-our-food-3

 

Ein Gwaith yng Nghymru

Rydym yn gweithio ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol i wireddu ein gweledigaeth.

  • Yn LLEOL yng Nghrughywel
  1. Rydym yn cefnogi creu fferm gynaliadwy arloesol sy’n gwerthu i farchnadoedd lleol o fewn 4 mis, heb unrhyw gymhorthdal, gyda’r nod o wneud elw yn yr 2ail flwyddyn.
  2. Rydym yn gweithio gyda chynhyrchwyr bwyd lleol i hyrwyddo gwerthu eu cynnyrch ar-lein (Our-Food.org/Crickhowell[LINK]).
  • Yn RHANBARTHOL ym Mannau Brycheiniog a Sir Fynwy
  1. Ein cynnig yw cynyddu cynhyrchiant bwyd lleol, a gefnogir trwy raglen fydd yn meithrin sgiliau ac yn cefnogi mentrau ffermio newydd, proffidiol a chynaliadwy ar gyfer marchnadoedd lleol a rhanbarthol, sy’n gyraeddadwy heb gyfalaf cychwynnol sylweddol neu fod yn berchen ar dir.
  2. Bydd hyn yn cydfynd â chryfhau’r mecanweithiau cydweithiol er mwyn cysylltu cynhyrchwyr â marchnadoedd lleol a rhanbarthol.

about-our-food-2

 

Ein dulliau gwaith

Yng ngeiriau Jean-Martin Fortier….

A model of biointensive farming to transform global agriculture

"We want to replace mass agriculture with a mass of farmers"A really small, but profitable farm. That's what Jean-Martin Fortier has founded in Quebec. And he wants to show that an agricultural revolution is possible. He talked to Brut nature.

Posted by Brut nature on Thursday, March 26, 2020

Mae tair egwyddor yn sail i’n gwaith.

LLEOL: hyrwyddo cadwyni cyflenwi byr, sy’n fwy proffidiol i’r cynhyrchwyr (llai o fusnesau i gael eu siâr o bunt y cwsmer), gwell i’r amgylchedd (milltiroedd bwyd is) ac yn fwy diogel i bawb – (perthynas gadarn rhwng cynhyrchwyr a chymunedau lleol yn cynnig gwell diogelwch bwyd a busnes).

CYNALIADWY: Trwy efelychu a gweithio mewn harmoni gyda systemau natur, mae’r technegau a hyrwyddir gan ffermydd arloesol a hysbysebir ar y wefan hon (gan gynnwys dulliau paramaethu, amaethecolegol, atgynhyrchiol, biodeinamig a bio-ddwys) yn creu amgylchedd lle bydd bioamrywiaeth ar gynnydd, bydd pridd a’r cyflenwad dŵr yn fwy cyfoethog, bydd yn dal carbon, a chadw plâu a heintiau mor isel â phosib. Gyda’i gilydd, gall y pethau hyn hefyd arwain at gnydau uwch.

PROFFIDIOL: Sy’n hanfodol i’r dull hwn o weithio. Nid gweithgaredd hamdden a ffordd o fyw na rhywbeth lle mae angen gwneud gwaith hynod anodd yw’r dull hwn o weithio. Mater o fusnes sy’n goroesi yw mewn amgylchedd economaidd anodd, a chael cyflog teg am bob awr o waith. Cynhyrchiant yw’r gyfrinach: torri lawr ar gostau a pheiriannau drud; canolbwyntio ar sut i wneud popeth gyda’r amser a’r ymdrech lleiaf; cynhyrchu llawer ar ddarn bach o dir. “Rydym yn cynhyrchu’r un nifer o lysiau mewn ardal deg gwaith yn llai (na ffermio mecanyddol organig)” – Charles Hervé-Gruyer, la Ferme du Bec Hellouin.

 

Ein Tîm

James Skinner

James-Skinner-our-food

Ers llawer o flynyddoedd bues i’n gweithio yng Nghanol a Dwyrain Affrica fel economegydd ac wedyn fel prif weithredwr corfforaeth datblygu genedlaethol dwy o wledydd Affrica. Roedd fy mhrofiad o reoli a hyrwyddo datblygiad economaidd, yn enwedig ym maes twristiaeth ac amaethyddiaeth, wedi gwneud imi sylweddoli pa mor bwysig mae cadw bioamrywiaeth a diogelu natur rhag ei dinistrio a achosir yn aml iawn gan dwf yn niferoedd a ffyniant poblogaethau dynol. Nôl yn Lloegr, bues yn ymddiriedolwr am dros 20 mlynedd gyda’r Organic Research Centre , Elm Farm a’r New Economics Foundation. Trwy hyn roeddwn yn ymwybodol iawn o gyfradd frawychus gofynion dynol cynyddol ar adnoddau ein planed, sydd wedi arwain at ddinistrio tua hanner bioamrywiaeth y byd dros y 50 mlynedd diwethaf.

 

Christopher Bielenberg

christopher-bielenberg-our-food

Cefais fy magu ar fferm draddodiadol yn yr Iwerddon (cig eidion, llaeth, cig oen, barlys, ceirch, betys siwgr a phys), a chefais fy addysg yng Ngholeg y Drindod, Dulyn, a graddio mewn Ffiseg.Wedyn astudiais ar gyfer Gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Busnes yn INSEAD Fontainebleau, Ffrainc a bues yn gweithio am nifer o flynyddoedd mewn gwledydd amrywiol yr Undeb Ewropeaidd. Ym 1975 sefydlais gwmni ymgynghori rhyngwladol, REL Consultancy Group a’i redeg am 30 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, o 1980, cefais wahoddiad i fod yn Gadeirydd Anweithredol Organic Research Centre, Elm Farm ac ar hyn o bryd rwyf yn noddi datblygu Ysgol Uwchradd a fferm Organig yn Ghana.

 

Stewart Wallis

Stuart-Wallis-our-food

Yn dilyn gyrfa gynnar fel daearegwr, economegydd gyda’r World Bank ac fel rheolwr gyfarwyddwr grŵp o gwmnïau pecynnu, symudais yng nghanol fy ngyrfa i weithio gydag Oxfam gyda lleihad o ryw 66% yn fy nghyflog a chynyddu fy llesiant ar ei ddegfed! Fel Cyfarwyddwr Rhyngwladol Oxfam GB roeddwn yn gyfrifol am 10 mlynedd ar gyfer gwaith argyfwng, datblygu a pholisi ledled y byd, ac roeddwn yn fwyfwy sicr taw’r system economaidd ar y pryd oedd un o brif achosion tlodi, anghydraddoldeb a niwed i’r amgylchedd. Arweiniodd hyn at symud i’r New Economics Foundation (NEF) fel Cyfarwyddwr yn 2003. Ar ôl treulio 12 mlynedd yn y rôl anhygoel hon, ymddeolais yn 2016 i ysgrifennu, gwneud gwaith academaidd ac ym maes yr economi lleol ac i ofalu am yr 20 erw sydd gennym ar Exmoor lle rwyf yn byw gyda’m wraig a 2 gi mawr. Yn 2018 rhoddwyd y gorau i ymddeoliad i helpu sefydlu sefydliad byd eang newydd, WEAll-the Wellbeing Economy Alliance (www.wellbeingeconomy.org) ac ar hyn o bryd fi yw’r Cadeirydd Gweithredol. Roeddwn yn adnabod Jimmy yn dda oherwydd fy nghyfnod gyda NEF ac roeddwn wrth fy modd pan ofynnodd imi helpu sefydlu sefydliad sy’n hyrwyddo cynhyrchu bwyd mewn ffordd gynaliadwy, oherwydd mae hyn yn rhan hanfodol o economi llesiant o safbwynt ymarferol (un sy’n gweithio ar gyfer pobl a’r blaned).

 

Duncan Fisher OBE

duncan-fisher-our-food

Ers dros 30 mlynedd, rwyf wedi bod yn gysylltiedig â sefydlu nifer o sefydliadau a phrosiectau newydd ym maes lles plant a’r amgylchedd (LinkedIn). Yn ystod y 1990au, bues yn gweithio gyda Jimmy a Sue i sefydlu The Travel Foundation. Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio yng NghymruiI sefydlu’r Wellbeing Economy Alliance (WEAll Cymru[link to come]) ac ar lefel ryngwladol gydag ymchwilwyr ym maes datblygiad plant i gyfleu ffrwyth eu hymchwil (Scientists Alliance).

Pan ddangosodd fy merch 16 oed ddiddordeb mewn sefydlu menter bwyd newydd yn 2017, cysylltais â Jimmy i drafod y syniad, heb ddisgwyl y byddai’n gofyn imi helpu sefydlu cwmni dielw er mwyn helpu pobl ifanc fel fy merch fy hun! Mae wedi bod yn bleser mawr i roi cyngor a chynnig yr wybodaeth sydd gennyf ym maes cychwyn busnes. Credaf fy mod yn cynrychioli’r farchnad darged yn dda ar gyfer y prosiect hwn: pobl newydd yn ystyried cynhyrchu bwyd. O ganlyniad i’r gwaith yma, mae ein teulu’n datblygu busnes newydd – planhigfa goed organig.

 

Sue Holbrook (née Hurdle)

sue-holbrook-our-food

Cychwynnais fy ngyrfa ar gynllun i raddedigion yn y diwydiant teithio. Ar ôl gweld effaith andwyol twristiaeth ar gyrchfannau, roedd gen i ddiddordeb mewn cael hyd i ffordd i godi ymwybyddiaeth y diwydiant o’r problemau, ac yn ei dro, gwneud rhywbeth amdano. Trwy gydweithio gyda Jimmy a Duncan, sefydlwyd The Travel Foundation, partneriaeth gyntaf y byd yn y diwydiant hwn oedd yn canolbwyntio ar greu mwy o fudd i bobl ac amgylchedd cyrchfannau gwyliau. Fi oedd Prif Weithredwr The Travel Foundation am ddeng mlynedd, a sefydlu’r corff fel un oedd wedi ennyn parch ac ennill gwobrwyon -nes imi ddarganfod fy mod yn disgwyl gefeilliaid! Wrth ddychwelyd i fyd gwaith yn sgil profiad rhyfeddol a newidiodd fy mywyd, bellach rwyf yn canolbwyntio ar ffordd o fyw gynaliadwy yn nes at adref. Rydym yn byw ar dyddyn, ac yn chwilio o hyd am ffyrdd gwahanol i ddefnyddio ein tir mewn ffordd gynaliadwy. Roedd yn berffaith cael gwahoddiad i helpu sefydlu corff newydd i hyrwyddo cynhyrchu bwyd ar raddfa fach sy’n gofalu am yr amgylchedd ac yn cefnogi cymunedau!

 

Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.